Hoe belangrijk is het?

Onoplettendheid en druk en impulsief gedrag komen bij de meeste kinderen wel eens voor, vooral bij speciale gebeurtenissen zoals een verhuis of een verjaardag, in de jeugdbeweging of bij de grootouders,… Maar niet elk druk kind heeft ADHD. ADHD is meer dan een goedaardige gedragsvariant.

De kenmerken van ADHD zijn vaak zo indringend dat ze zowel het eigen als andermans functioneren zowel thuis, op school, als in de vrije tijd belemmeren. Ze verstoren het normale verloop van de dagelijkse activiteiten en geven vaak aanleiding tot negatief getinte discussies.

Niet elk druk kind heeft ADHD

Ze hebben niet alleen een grote impact op het functioneren. Ze brengen ook een aanzienlijk risico mee voor de toekomst. Vijfentachtig procent van de kinderen en jongeren met ADHD ontwikkelt bijkomende problematiek. Vooral gedragsstoornissen komen frequent voor en leiden bij gebrek aan adequate behandeling vaak tot een vergroten van de problemen (delinquent gedrag, drank- en middelenmisbruik …). Ook angst- en stemmingsstoornissen, leerproblemen … verdienen de nodige aandacht.

De eerste symptomen

De eerste symptomen worden meestal vastgesteld door de ouders rond de leeftijd van drie, vier jaar. Ze merken op dat hun kleuter extreem beweeglijk is en zich moeilijk kan verdiepen in een spel. Daarnaast signaleren ze vaak tekorten in de ontwikkeling, tegendraads gedrag en veelvuldige conflicten met andere kinderen.

De kleuterleeftijd

Ondanks deze vroege signalering wordt op kleuterleeftijd zelden een diagnose gesteld. Het leerproces op vlak van concentratie en zelfbeheersing is nog volop aan de gang en het al dan niet blijvend karakter van de ADHD-kenmerken kan nog niet met zekerheid bepaald worden. Toch is - zeker in geval van 'moeilijk gedrag' - deskundige begeleiding aangewezen.

De lagere school

In de lagere school (6-12 jaar) vallen kinderen met ADHD op door hun motorische onrust, grote afleidbaarheid, impulsief en vaak storend gedrag. Ook de bijkomende stoornissen (gedragsstoornissen, specifieke leerstoornissen) en de gevolgen van ADHD (laag zelfbeeld, overzitten, sociale uitsluiting, verstoorde gezinsrelaties) worden duidelijker zichtbaar.

De adolescentiefase

In de adolescentiefase (13-17 jaar) zien we vaak een mildering van de motorische onrust. De aandachtsproblemen blijven maar de plannings- en organisatieproblemen treden duidelijker op de voorgrond. De gedragsproblemen kunnen verscherpen onder invloed van de puberteit. Het risico op schooluitval en identificatie met andere probleemjongeren is nu zeer reëel. De poort naar delinquent gedrag, alcohol- en middelenmisbruik staat wagenwijd open.

Jongvolwassenen en volwassenen

Bij jongvolwassenen en volwassenen (+ 18 jaar) zet de mildering van de symptomen zich verder door, maar dit betekent niet dat ook de problemen verminderen. Het zwakke aandachts- en organisatievermogen blijft vaak voor problemen zorgen en kan leiden tot falen op school en onderpresteren op het werk. Gedrags- en psychische problemen kunnen de relatievorming en de sociale integratie aanzienlijk bemoeilijken.

dinsdag, april 2, 2013 - 11:12

Ondersteuning in je buurt

Zoek je steun bij het opvoeden van kinderen? Je kan ook in je eigen buurt terecht. Zoek hieronder via postnummer.

Zoek